Posted in Desain Grafis, Inspirasi

Reminder Today!

“Katakanlah, “Jika kalian menyembunyikan apa saja yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, pasti Allah tahu. Allah pun mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”” (TQS Ali Imran [3]: 29)

Allah SWT memiliki nama-nama terbaik yang diambil dari sifat-sifat-Nya. Salah satu namanya adalah Ar-Raqib. Yang artinya Maha Mengawasi. Continue reading “Reminder Today!”

Posted in Inspirasi

Ilmu Dan Keutamaannya

  1. Al-Mujadilah ayat 11

58_11

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Continue reading “Ilmu Dan Keutamaannya”

Posted in Inspirasi, Karya Santri

Jangan Bersedih

Oleh Fathimah NJL

Kita tidak boleh bersedih hingga berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena berputus asa dari rahmat Allah SWT termasuk dosa besar. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT adalah orang yang meragukan perintah Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu mengharapkan rahmat-Nya dan melarang kita untuk berputus asa dari rahmat-Nya.

39_53

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar [39] : 53) Continue reading “Jangan Bersedih”