Ilmu Dan Keutamaannya

Al-Mujadilah ayat 11 “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Read More Ilmu Dan Keutamaannya

Jangan Bersedih

Oleh Fathimah NJL Kita tidak boleh bersedih hingga berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena berputus asa dari rahmat Allah SWT termasuk dosa besar. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT adalah orang yang meragukan perintah Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu mengharapkan rahmat-Nya dan melarang kita untuk berputus asa dari […]

Read More Jangan Bersedih

Amanah Mendatangkan Rahmat

Oleh Fathimah NJL Orang yang amanah, akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Selain dijauhakn dari tanda-tanda orang munafik, orang yang amanah juga termasuk orang beriman yang beruntung. “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mukminun [23] : 8)

Read More Amanah Mendatangkan Rahmat

Tentang Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Ia juga mengarang kitab As-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini.

Read More Tentang Imam Muslim